Oferta

Oferta dobrej kancelarii adwokackiej w Gliwicach obejmuje:

 • obsługę i opiekę nad podmiotami gospodarczymi;
 • pomoc dla osób prywatnych;
 • prawną obsługę podmiotów publicznoprawnych;
 • obsługę i opiekę prawną stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych;
 • windykacje wierzytelności;
 • porady prawne i doradztwo;
 • przygotowywanie opinii prawnych, umów i innych aktów;
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym i procesowym;
 • zastępstwo w postępowaniu administracyjnym przed organzami administracji publicznej, w tym przed sądami administracyjnymi;
 • udział w reprezentacja w konsultacjach prawnych.

Kancelaria adwokacka świadczy prawne usługi w poniższych dziedzinach:

1. Prawo cywilne

 • prawna pomoc w reprezentowaniu w sprawach o zaległa zapłatę, roszczenia wynikające z umów, odszkodowani i zadośćuczynienia.
 • Reprezentowanie i dochodzenie przed sądem roszczeń o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, autocasco, a także innych roszczeń powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych;
 • prowadzenie i reprezentowanie spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, w tym także rozwodów, podziałów majątku, spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej i o alimenty;
 • reprezentacja i doradztwo w sprawie prawa spadkowego;
 • prawo wekslowe i czekowe;
 • przygotowanie i analiza umów prawa cywilnego;
 • tworzenie opinii prawnych;
 • przygotowanie i monitorowanie postępowania egzekuzycjnego.

2. Prawo gospodarcze i handlowe

 • doradztwo i reprezentacja przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
 • doradztwo i wsparci w zakresie funkcjonowania i organizacji przedsiębiorców;
 • wewnętrzna dokumentacja firmy, w tym projekty uchwał, obsługa zgromadzeń i posiedzeń zarządu;
 • windykacja należności firmy;
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • przygotowywanie ofert, umówi i opiniowanie ich;
 • udział w negocjacjach z biznesowymi partnerami.

3. Prawo rzeczowe, nieruchomości i prawo mieszkaniowe

 • doradztwo i wsparcie w kwestiach prawa własności, zarządzania, nabywania i sprzedaży nieruchomości;
 • regulowanie i ustalanie stanu prawnego nabytych nieruchomości;
 • reprezentowanie przed Sądami, a także organami administracyjnymi w kwestiach nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa prawa wspólnot mieszkaniowych.

4. Prawo pracy

 • doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach prawa pracy;
 • przygotowywanie umów, regulaminów prawa pracy;
 • pomoc prawna w kwestii ubezpieczeń społecznych.