Oferta

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:
- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
- pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym,
- obsługę prawną podmiotów publicznoprawnych
- stałą obsługę prawną stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych etc.
- windykację wierzytelności,
- doradztwo i porady prawne,
- sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,
- zastępstwo procesowe oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
- zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w tym podatkowymi oraz
przed sądami administracyjnymi,
- udział w negocjacjach, konsultacjach prawnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:
1. Prawo cywilne:
- pomoc prawna o reprezentacja w sprawach o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia,
- dochodzenie przed Sądem roszczeń o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, autocasco
oraz innych powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych,
- prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego np.: rozwodowych, o podział majątku, o wykonywanie władzy
rodzicielskiej, o alimenty.
- doradztwo oraz reprezentacja w zakresie prawa spadkowego,
- prawo wekslowe i czekowe,
- sporządzanie umów prawa cywilnego, ich analiza i opiniowanie,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,

2. Prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek m.in.::
- doradztwo oraz reprezentacja w zakładaniu spółek prawa handlowego, w procesach przekształceniowych,
sprawy rejestrowe w KRS,
- doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacjiprzedsiębiorców,
- przygotowywanie dokumentów wewnętrznych firmy np. projektów uchwał, prawna obsługa zgromadzeń, posiedzeń zarządu,
- bieżąca windykacja należności firmy,
- reprezentacja i doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
- przygotowywanie ofert, umów oraz ich opiniowanie,
- udział w prowadzonych negocjacjach z partnerami biznesowymi.

3. Prawo rzeczowe, nieruchomości i prawo mieszkaniowe
- doradztwo dotyczące prawa własności, zarządzania, nabywania i sprzedaży nieruchomości na terytorium Polski,

- ustalanie, regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
- reprezentacja przed Sądami oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości,
- kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

5. Prawo administracyjne:
- reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej,
uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,
- pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji np. uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów,
- przygotowywanie odwołań, zażaleń, wniosków w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej,
- kompleksowa obsługa podmiotów publicznoprawnych.

6. Prawo pracy:
- doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
- przygotowywanie umów, regulaminów prawa pracy,
- obsługa pracowników zagranicznych,
- pomoc prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto, zajmujemy m.in. się sprawami podatkowymi, prawem zamówień publicznych, prawem autorskim, bankowym, spółdzielczym. Współpracujemy stale z kancelariami radcowskimi, adwokackimi w Warszawie, Niemczech i na Dolnym Śląsku, kancelariami notarialnymi oraz utrzymujemy bieżący kontakt z kancelariami komorniczymi na całym Śląsku.

Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych klientów!