Cennik


Za czynności wykonywane w ramach świadczonej obsługi prawnej
Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie ustalone każdorazowo przez strony, płatne na podstawie faktury VAT. Najczęściej stosowanym sposobem rozliczeń z klientami jest wynagrodzenie określane bądź w formie ryczałtu miesięcznego bądź poprzez określenie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla klienta lub określone jako system ryczałtowo-godzinowy i ustalonym miesięcznie limitem godzin pracy i ustaloną stawką godzinową stosowaną po wykorzystaniu limitu miesięcznego.

W sprawach związanych z zastępstwem procesowym wynagrodzenie ustalane jest odrębnie za każdą sprawę.

Również w drodze odrębnej umowy ustalane jest wynagrodzenia za czynności wymagające znacznego nakładu pracy, przekraczającego zakres bieżących porad i konsultacji (np. długotrwałe negocjacje kontraktów międzynarodowych).

Inne koszty ponoszone przez Kancelarię przy wykonywaniu umowy (delegacje, podróże, hotele) Zleceniodawca zwraca Kancelarii na podstawie odrębnej faktury.

Do wszystkich należności kancelarii doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Adwokat Gliwice, Prawnik Gliwice, Radca prawny Gliwice, upadłość konsumencka śląsk